Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

энэхүү удаагийн сургалтын гол зорилго тусгай хамгаалалттай газруудыг нэгдсэн системд оруулах, тусгай хамгаалалттай газруудын мэдээллийг нэгдсэн системд байрлуул...